ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางอรพรรณ พึ่งวสิษฐ์ธร นายวรเศรษฐ์ เกียรตินิยมดี นายศุภชัย บุญประวัติ นายอนุรักษ์ เมฆแสน
Tel: Tel: 0951417888 Tel: 0622835808 Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 40 คน
(ชาย 13 คน หญิง 27 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 20402
นาย เกียรติกำธร ขวาชารี
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20662
นาย ณัฐวัฒน์ พรมจักร์
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20674
นางสาว กรพิณ แซ่เต็น
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20677
นางสาว ฐนิชา รัตนจันทร์
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20682
นางสาว นันทพร ไชยยะ
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20685
นางสาว พนิตพร แซ่โซ้ง
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20687
นางสาว รัญชิดา วงค์สวัสดิ์
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20690
นางสาว สุภาวดี ไชยศิลป์
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20698
นาย นพดล กะรัตน์
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20708
นางสาว กัญญารัตน์ ไชยศิลป์
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20709
นางสาว กันธิชา ขระสุ
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20710
นางสาว จิตสุภา เตชนันท์
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20718
นางสาว ปาณิสรา ปาคำ
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20721
นางสาว วธูสิริ พรหมเหรียญชัย
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20722
นางสาว วิชญาดา กิตติสว่างวงค์
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20729
นาย ชลภูมิ ต๊ะวิไชย
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20749
นางสาว นิชนันท์ ขระสุ
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20759
นางสาว สุพิชชา ใหม่วงค์
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20762
นาย กษิดิ์เดช ปามะ
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20765
นาย ชัชวาลย์ มูลคำ
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20767
นาย ฐิติศักดิ์ คำชั่ง
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20781
นางสาว ณัฐนิชา พันชน
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20793
นางสาว รวิสรา ไชยและ
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20810
นาย วรัญญู ไชยศิลป์
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20811
นาย อภิวัฒน์ จันทร์สุ
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20816
นางสาว โชติภา ต๊ะแก้ว
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20820
นางสาว ดารารัตน์ ร่อนทอง
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20821
นางสาว บุณฑริกา เคหะอุทัย
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20864
นางสาว ศุภิสรา แซ่ท้าว
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20874
นาย พลากร ช่างเหล็ก
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20895
นางสาว วรรณิดา ภิญโญยิ่ง
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20898
นางสาว สโรชา ปานเงิน
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20931
นางสาว วิชญาพร ธัญญะ
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20975
นางสาว อภิสรา งามสมกลิ่น
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22257
นางสาว เยาวภา แซ่เฮ้อ
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22258
นางสาว ศศิธร เมธาธีระกุล
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22259
นางสาว วิมลศิริ ใจกว้าง
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22260
นาย บรรณวิฑิต แซ่เฮ้อ
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22261
นาย กิตติพงษ์ ศิริรัตน์
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22262
นาย มนัสชัย พิมพ์ทอง
ชั้น ม.5/6 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------