ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางอัจฉราภรณ์ สุริยะพรหม นายสมชาย เขื่อนธะนะ นายอนุรักษ์ เมฆแสน
Tel: 0810419635 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 38 คน
(ชาย 11 คน หญิง 27 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 20673
นางสาว กชพร แก้วหลวง
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20686
นางสาว พิชญา รกไพร
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20699
นาย นวัตกร เหลารื่น
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20713
นางสาว ณัฏฐณิชา ปาคำ
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20716
นางสาว ธิดารัตน์ กิตินันท์
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20735
นาย นนทพัทธ์ โวทาน
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20743
นางสาว กมลมณี สุมทุม
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20747
นางสาว นรมน เนตรทิพย์
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20750
นางสาว พัชรียา ไชยยะ
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20751
นางสาว พิมลวรรณ พันธ์ภูงา
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20758
นางสาว สุกุลยา รกไพร
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20760
นางสาว อนัญญา ภูริวัฒน์
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20761
นางสาว อรกานต์ เตชนันท์
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20763
นาย จิรพัฒน์ มินทร
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20772
นาย ธีรศักดิ์ จันทาวุฒิกุล
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20804
นาย นฤดล ขันสลี
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20813
นางสาว กรกนก กาวงค์
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20815
นางสาว กานต์ธีรา สุทธหลวง
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20817
นางสาว ณัฐนิชา สำเนากลาง
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20825
นางสาว ภคพร สวนบัว
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20837
นาย ณัฐวุฒิ ท่าวุ้ง
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20849
นางสาว ชิชญา จิตอารีย์
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20854
นางสาว ณิรชา ใหม่น้อย
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20888
นางสาว นิฌานัน พวงสายจันทร์
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20896
นางสาว วรินยุพา อนุจร
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20907
นาย ณนนท์ สุทธหลวง
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20908
นาย ธนาธิป วรรณภพ
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20909
นาย ธันวา จิตอารี
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20916
นางสาว คันธารัตน์ เขื่อนธะนะ
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20925
นางสาว พลอยพรรณ วงษ์ก่อ
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20929
นางสาว รินรดา คุ้มรักษา
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20935
นางสาว อริสา ต้นวงค์
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20946
นาย นภัสกร ศิริรัตน์
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22263
นางสาว วิลาสินี บุญเทพ
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22264
นางสาว นัฐพร ทีฆาวงค์
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22265
นาย ณัฐวุฒิ แซ่เฮ้อ
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22266
นางสาว นันทิชา แซ่ลี
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22267
นางสาว ปวิชญา ปาละ
ชั้น ม.5/7 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------