ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสาวพิไลวรรณ ปะทะดวง นายคมสันต์ ขันทะสอน นายไพรัตน์ ยังศิริ นายอนุรักษ์ เมฆแสน
Tel: 0613790115 Tel: 0861187130 Tel: 0812870435 Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 41 คน
(ชาย 16 คน หญิง 25 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 20660
นาย ฐิติศักดิ์ เตชะเสนา
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20661
นาย ณัฐนนท์ พันชน
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20669
นาย วรฤทธิ์ โสมะมี
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20671
นาย วีรภัทร ภานุวัฒนวงศ์
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20676
นางสาว จิรัชญา พรมรังกา
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20678
นางสาว ณัฐชา เขียวคำ
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20689
นางสาว สุพรรษา ไชยศิลป์
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20714
นางสาว ณัฏฐธิดา มีกล่ำ
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20715
นางสาว ธัญลักษณ์ เตชนันท์
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20725
นางสาว สิริพร เนตรทิพย์
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20737
นาย นัทธพงศ์ จิตอารีย์
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20742
นางสาว กชพร อะทะจา
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20778
นางสาว จิดาภา ติละ
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20782
นางสาว ณัฐวิภา สายบุญสา
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20783
นางสาว ถิรดา สารธิ
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20784
นางสาว ธนภรณ์ มาใจ
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20785
นางสาว บัณฑิตา ธรรมศิริ
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20786
นางสาว ปวีณา สุมทุม
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20787
นางสาว ปาริดา รางแดง
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20792
นางสาว เมธาพร เสาว์ปัญญา
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20809
นาย วรวุธ วัฒนพันธิ์
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20812
นางสาว กชกร อะทะจา
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20822
นางสาว ปนัสยา เตชนันต์
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20860
นางสาว ภัทราภรณ์ กะรัตน์
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20867
นาย กัลยกฤต สายใจ
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20873
นาย ปรัญชัย กะรัตน์
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20900
นางสาว อัจฉรียา มาระวิชัย
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20910
นาย นนทพัทธ์ บางจู
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20924
นางสาว นิชาภัทร ภูผา
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21048
นาย สัชฌุกร ไหมพรหม
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22268
นาย กฤษณะ สิงห์กรุง
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22269
นาย ชนะพงษ์ ผาวังยศ
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22270
นาย ณัฐพล ยังทน
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22271
นาย ธีรภัทธ์ ดวงใจ
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22272
นาย พันธกานต์ สารเทพ
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22273
นาย ศุภเรศ คำเขื่อน
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22274
นางสาว ธนัชชา มีบุญ
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22275
นางสาว ภัทราพร สอนลา
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22276
นางสาว สุพิชชา ด้วงหวา
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 22277
นางสาว อรนิดา ยะแสง
ชั้น ม.5/8 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------