ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นายธวัชชัย ศิริคำวงศ์ นางสาวเยาวภา โนพวน นางลัดดา มหานิล นายยุทธ ยาปัน
Tel: 0843729400 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 39 คน
(ชาย 13 คน หญิง 26 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 20298
นางสาว ชนัสสินี ขจิตมงคลวิศน์
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20457
นาย สนธภัทร ทีฆาวงค์
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20459
นางสาว กัญญาณัฐ สุระปัญญา
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20463
นางสาว ณัฐกมล พึ่งทรัพย์
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20468
นางสาว ปัณชญา ขอดแก้ว
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20473
นางสาว ยิ้มเพียงเยาว์ นิลคง
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20478
นางสาว ศศิกานต์ กองกุณะ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20494
นาย พีรวิชญ์ ชราชิต
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20496
นาย วรากร เชี่ยวชาญ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20500
นางสาว กวิดา พายัพสถาน
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20502
นางสาว กัญญาภัค คำเทพ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20504
นางสาว แก้ววารี บุญสอาด
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20507
นางสาว ชนกานต์ กิตติยังกุล
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20519
นางสาว สุขใจ ย่านสากล
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20559
นางสาว พิชามญชุ์ ฉาใจ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20563
นางสาว สิริยากร ปัญญานะ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20566
นาย วุฒิภัทร สุทธการ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20567
นาย ศิวกร กันธุระ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20568
นาย ศุภกิจ ไชยตัน
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20569
นาย จิรเมธ ใจเสมอ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20570
นาย พงศกร บุตรพงศกร
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20571
นาย หรรษกร ขันทะสีมา
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20572
นาย ณัฐดนัย ใบยา
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20573
นาย พีระพัฒน์ พิทักษ์สันติ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20574
นาย วิชยุตม์ อุดอ้าย
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20576
นาย จิรานุวัฒน์ ไชยศิลป์
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20582
นางสาว นันท์นภัส ศศิวัจน์ไพสิฐ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20583
นางสาว ปาริตา นามวงค์
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20584
นางสาว ญดาพร เพ็ชร์พิพัฒน์
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20587
นางสาว อภิชญา ดังยางหวาย
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20589
นางสาว พิมพ์นิภา กันธุระ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20590
นางสาว ฐานิตา ธนะขว้าง
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20592
นางสาว พนัชพรรณ แสนนิทา
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20593
นางสาว พิรญาณ์ เหล่าอารยะ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20596
นางสาว ญาตาวี ฉิมมาฉุย
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20597
นางสาว สิริประภา ตรัยตรากุล
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20599
นางสาว นวนันท์ เย็นใจมา
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20600
นางสาว ณัฐชยา จิตบุญ
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20601
นางสาว ชุติมณฑน์ ถาปนา
ชั้น ม.6/1 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------