ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางวจีพรรณ บัณฑิต นางอนงค์ลักษณ์ มโนวงค์ นายยุทธ ยาปัน
Tel: Tel: 0812878902 Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 40 คน
(ชาย 10 คน หญิง 30 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 20266
นางสาว เบญญาภา ถาวรชาติ
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20272
นางสาว พันธ์วิรา ถาวรชาติ
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20277
นางสาว สุวิชาดา พรมมา
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20299
นางสาว ชลณิชา ไชยหาญ
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20324
นาย ธนากร พรมรักษ์
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20342
นางสาว ณัฐวดี มูลจะคำ
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20345
นางสาว ธัญญาเรศ มีบุญ
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20358
นางสาว อังคณา แสนคำแพ
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20374
นาย สิรภัทร เลียบวุฒิ
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20411
นาย มนเทียน สุขประเสริฐ
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20413
นาย ศุภกิตติ์ แซ่เฮ้อ
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20441
นางสาว อังคณา สุยะตา
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20460
นางสาว เกศสุดา ขันทะสีมา
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20464
นางสาว ณัฐฑริกา มางิ้ว
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20466
นางสาว ประกายมาศ แสนยอง
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20469
นางสาว พรชิตา ละขะไพ
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20480
นางสาว ศุภากร ไชยมงคล
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20489
นาย ศุภพิชญ์ ธัญญะ
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20493
นาย นพวิชญ์ เนตรทิพย์
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20495
นาย ภัทรพล วงกุระ
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20501
นางสาว กัญญาณัฐ แก้วโก
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20506
นางสาว จีรภิญญา วงศา
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20511
นางสาว นิธินาฏ ธนวัฒน์พัชร
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20513
นางสาว ปานรวี ทิขัติ
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20517
นางสาว ศิริญารักษ์ ปัญญาภู
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20521
นางสาว สุพิฌาย์ อนุจร
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20526
นาย กษิดิ์เดช ปรังการ
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20541
นางสาว กวินธิดา อินชูใจ
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20545
นางสาว จิราภรณ์ ปั๋นแก้ว
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20547
นางสาว ชนินาถ เนตรทิพย์
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20553
นางสาว นพมาศ เทพอินทร์
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20556
นางสาว ปวันรัตน์ โนรา
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20557
นางสาว เปรมิกา พลประสิทธิภาพ
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20564
นางสาว สุธาสินี เมฆแสน
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20565
นางสาว หทัยภัทร ขัติยา
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20577
นาย นภัสกร ตนภู
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20581
นาย ณัฐเกียรติ สมศักดิ์
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20586
นางสาว ทิพย์รัตน์ บุญยเกษตร
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20588
นางสาว สุชาฐิณี กุลธนาสติพัชร์
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20595
นางสาว พิมพ์ชนก จันทร์ผง
ชั้น ม.6/2 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------