ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ นางจิรภรณ์ ก๋าแก้ว นายยุทธ ยาปัน
Tel: 0885938727 Tel: 0986595994 Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 40 คน
(ชาย 15 คน หญิง 25 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 20251
นาย ภูริวัฒน์ จินดาสวัสดิ์
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20267
นางสาว ปณิดา จินดาสวัสดิ์
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20268
นางสาว ปพัชญา อุปถัมภานันท์
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20291
นาย วัลลภ วรรณภพ
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20310
นางสาว ปาริชาติ ช่างทอง
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20311
นางสาว พนิตพร ต๊อดแก้ว
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20312
นางสาว พรนภา พุฒตรง
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20335
นาย เอกราช ไชยศิลป์
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20344
นางสาว ธนัญญา วังแสง
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20371
นาย วาฤทธิ์ จารุศิลากุล
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20399
นางสาว อาพัทชา ตนภู
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20412
นาย เมธายุตม์ ยั่งยืน
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20449
นาย เนติพงษ์ ขระสุ
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20461
นางสาว จุฬาลักษณ์ โนจันทร์
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20462
นางสาว ชลธิชา ณ น่าน
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20467
นางสาว ปลายฝน หวังวนกุล
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20470
นางสาว พรสินี อุ่นเรือน
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20471
นางสาว ภัสสร วังแสง
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20474
นางสาว รุ่งไพลิน เตชะนันท์
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20479
นางสาว ศิรารัตน์ ทิปกะ
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20481
นางสาว สุธินี สีแดง
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20482
นางสาว อัจฉราพร คุชิตา
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20488
นาย ชาตรี วราคมเดชา
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20491
นาย ธนกร ปัญญาวงค์
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20497
นาย สรชัช ธิจันทร์
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20510
นางสาว นฤพร บ่อวารี
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20515
นางสาว มณีริน ปรัมะสุก
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20524
นาย กรวิชญ์ บุญเทพ
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20527
นาย กิตติภพ จากอง
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20540
นาย อภิวิชญ์ ทาคำ
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20555
นางสาว ปพิชญา แก้วโก
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20561
นางสาว วีริศรา ปฏิพัทธ์ดำรง
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20575
นาย เนติพงษ์ สุทำแปง
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20591
นางสาว ธัญวรัตน์ ทรัพย์เรียน
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21821
นางสาว นวรัตน์ ยะแสง
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21822
นางสาว อทิติยา หาญแท้
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21836
นางสาว กรกนก เป็นพนัสสัก
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21842
นางสาว พรพรหม พรมมีเดช
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21847
นาย พีรวิชญ ธิมาทาน
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 39
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21848
นาย สุกิตติ์ภณัฐ คำจ่า
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 40
ผลการเรียน
-----------------------------------