ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางสาวขวัญชนก วงศ์วิเศษ นายกิตติวุฒิ บุพบรรพต นางสาวมาลินี คำรังษี นายยุทธ ยาปัน
Tel: 0846245566 Tel: 0871826242 Tel: 0932307093 Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 37 คน
(ชาย 16 คน หญิง 21 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 20274
นางสาว ภัทรดา บัวคำ
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20275
นางสาว ยุพเทวี กุมาลี
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20278
นางสาว อัจฉรา จิตอารี
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20288
นาย พลกฤต ปันรัตน์
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20300
นางสาว ชลดา จิณเสน
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20305
นางสาว ธนัชชา ไชยโย
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20313
นางสาว รัชนีกร ไชยศิลป์
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20329
นาย ประสิทธิ์ จารุภคพร
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20349
นางสาว ภัทราพร ไชยศิลป์
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20355
นางสาว สุจิตา เทพรักษ์
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20378
นางสาว ชนิกานต์ อุดนัน
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20379
นางสาว ณัฐริกา อุดอ้าย
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20393
นางสาว วนิดา พันชน
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20430
นางสาว พัทธนันท์ ยาปัน
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20450
นาย ปรมัตถ์ มูลคำ
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20451
นาย พงษ์ศักดิ์ แพนสิงห์
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20455
นาย ยศกร ศรีเทพ
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20456
นาย วรเชษฐ์ คำแสน
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20472
นางสาว เมธิณี สลีอ่อน
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20483
นาย กรินทร์ โนแก้ว
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20484
นาย กลวัชร กุณคำ
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20486
นาย เฉลิมชัย พิชวงค์
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20498
นาย สุทธินนท์ สมมุติ
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20522
นางสาว สุภาภรณ์ ไชยบุญเรือง
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20554
นางสาว บงกชมาศ ปิงสุแสน
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21823
นางสาว จิดาภา คีรีสัตยกุล
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21825
นางสาว อารีญา คำยัน
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21826
นาย ณัฐวุฒิ ปัญญาภู
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21827
นาย สิริศักดิ์ จิตอารีย์
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21828
นาย ณัฐพงศ์ นิธิเกษมสมบัติ
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21831
นางสาว วราลักษณ์ จิตอารีย์
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21833
นาย พรพิพัฒน์ พันธ์ปัญญา
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21834
นาย สุนิติ จันทร์เจริญพูน
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21838
นางสาว สุรัสวดี ใจปิง
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21841
นาย ศุภณัฐ ใบยา
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21845
นางสาว ดาราภรณ์ จิณะเสน
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21846
นางสาว ปุณยพร รกไพร
ชั้น ม.6/4 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------