ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางหรรษา สิทธิพงศ์ นางอรพรรณ เกียรตินิยมดี นายยุทธ ยาปัน
Tel: 081-5317119 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 38 คน
(ชาย 15 คน หญิง 23 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 20282
นาย ทินภัทร วงศ์วรัณ
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20303
นางสาว ณัฐนรี นรินทร์
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20309
นางสาว ปวีณา จิตอารี
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20328
นาย ปกรณ์ศักดิ์ วรรณภพ
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20336
นางสาว เจนสิราพร ปัญญาภู
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20340
นางสาว ฐิรญา อุดมวงษ์
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20343
นางสาว ตรีทิพย์นิภา ปัญญาภู
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20353
นางสาว รุ่งอำไพ ภัทรานุกิจ
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20359
นางสาว อาทิตยา ย่านสากล
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20364
นาย นสิต อยู่สงค์
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20380
นางสาว ทิพนารี อุตรชน
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20432
นางสาว พินทุ์สุดา ชาวส้าน
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20433
นางสาว เพชรไพริน คำโล
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20438
นางสาว วรัญญา ปาคำ
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20443
นาย กิตติพิชญ์ นาครินทร์
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20452
นาย พิรุฬห์ ฑีฆาวงค์
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20453
นาย พีรวิชญ์ ลัทธิศักดิ์
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20475
นางสาว ลีลาวดี ณะรินทร์
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20490
นาย ทักษ์ดนัย จักรอะโน
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20492
นาย ธวัชชัย ตั๊นตระกูล
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20512
นางสาว ปวิชญา ปัญญาไศย
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20525
นาย กลวัชร โนจิตร
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20528
นาย จิณวัฒน์ เสนนันตา
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20530
นาย ชวิศ แก้วกุลา
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20546
นางสาว ชนกนันท์ แสนยะเสนีย์
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20552
นางสาว นนทิชา วีระวงค์
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20562
นางสาว ศรุดา อุยานะทัศน์
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20579
นาย ภัทรวุฒิ กันทะเสน
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21824
นางสาว ชฏาพร แซ่ม้า
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21829
นาย เนติพันธ์ ทันดี
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21832
นางสาว ประณัยยา บริคุต
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21835
นางสาว อโยธกา ธิมา
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21837
นางสาว วนิดา อุดอ้าย
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21839
นางสาว เจนดา แซ่ย่าง
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21840
นาย ตะวัน ชนาวัฒนานนท์
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21843
นางสาว ชลธิชา ฉ่ำเกตุ
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21844
นางสาว จิรัชญา มากโพธิ์
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21849
นาย อชิรญาณ์ อินทะรังษี
ชั้น ม.6/5 เลขที่ 38
ผลการเรียน
-----------------------------------