ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางพรรณทิพย์ หลี่พานิช นายสวัสดิ์ วิวัฒน์วรชาติ นายยุทธ ยาปัน
Tel: 0861140315 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 34 คน
(ชาย 11 คน หญิง 23 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 20241
นาย กสิวัฒน์ สุขขำ
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20248
นาย น่านนที เพชรรัตน์
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20250
นาย ภัทรพล หาญยุทธ
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20269
นางสาว ปาริฉัตร พรหมรักษ์
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20271
นางสาว พัตธรินทร์ ปาคำ
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20273
นางสาว พิชญาภา พรหมรักษ์
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20316
นางสาว วรินทร ยอดสุภา
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20319
นางสาว อารยา จั่นประดับ
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20322
นาย พชรดนัย ผลคำ
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20327
นาย นภสินธ์ เชื้อบุญมี
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20330
นาย ปิยพนธ์ จันทร์อ้าย
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20346
นางสาว นงนภัส วงค์ไชย
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20368
นาย รัฐเขตต์ ก่อเกิด
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20370
นาย วัชระ มูลคำ
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20373
นาย สิทธิกร กังวลงาน
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20382
นางสาว ธัญชนก อินต๊ะแสน
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20383
นางสาว นาราภัทร ยาอิน
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20387
นางสาว พลอย ไชยโย
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20403
นาย ชะวิศ ศรีพนา
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20421
นางสาว ชิดชนก สุทธหลวง
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20436
นางสาว รจนา พรมวังขวา
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20439
นางสาว วิภาพรรณ ศิริคาม
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20476
นางสาว วริศรา ใบยา
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20520
นางสาว สุพรรณภา กิ่งนอก
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20523
นางสาว อารดา คูรัมย์
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20542
นางสาว กัญญารัตน์ มูลคำ
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20551
นางสาว ธนัชชา ตนภู
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21850
นางสาว เปมิกา คงอยู่
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21851
นางสาว ศุภาพิชญ์ แซ่เฮ้อ
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21852
นางสาว ณิชกานต์ ขัติวงค์
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21853
นางสาว มณี แซ่เฮ้อ
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21854
นางสาว พีระดา โวทาน
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21855
นางสาว จตุพร อินทะรังษี
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21856
นาย ปฏิพัทธ์ นารัตน์
ชั้น ม.6/6 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------