ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นางพรลภัส อ่ำหงษ์ นายไธพัตย์ กองศรีธนภาคย์ นายยุทธ ยาปัน
Tel: 0812399711 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 37 คน
(ชาย 17 คน หญิง 20 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 20284
นาย นัฐพงษ์ เนตรทิพย์
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20285
นาย ปฏิพล ไชยยะ
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20290
นาย รัฐศาสตร์ วงค์สายสม
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20292
นาย ศุภวิชญ์ ธีรโกศลสกุล
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20302
นางสาว ณัฐธิดา อายุยืน
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20308
นางสาว ประกายมาศ สมมุติ
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20314
นางสาว วนัสนันท์ กันธุระ
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20317
นางสาว สรัลนุช อุดอ้าย
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20333
นาย วัฒนชัย หาญยุทธ
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20334
นาย ศตวรรษ ไชยโย
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20339
นางสาว ฐิติชญา แดนโพธิ์
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20361
นาย ชาคริต อารมณ์
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20366
นาย ภาณุภาคย์ เป็งบาง
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20369
นาย วราดล ไชยศิลป์
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20377
นางสาว ชนันณัฐ จิตอารีย์
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20390
นางสาว มุทิตา ระงับเหตุ
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20397
นางสาว หทัยรัตน์ ลือยศ
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20398
นางสาว อัจฉรานันท์ อัญชัญ
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20400
นางสาว วชิรญาณ์ พันชน
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20410
นาย ภัคพล แสวงคุณ
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20422
นางสาว ญานิศา ตรีพุทธ
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20426
นางสาว ปภาวี จิตอารี
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20429
นางสาว พลอยชมพู ป้อมสุวรรณ
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20437
นางสาว วรรณกร สุวรรณ
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20465
นางสาว นันทิพาภรณ์ ปัญญาวิเศษกาล
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20485
นาย กิตติพิชญ์ อนุจร
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20503
นางสาว กุลทลี ใจกลม
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20508
นางสาว ณัฐชา ปัญญาภู
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20509
นางสาว ณัฐฐากูล สุทธหลวง
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20532
นาย พลกฤต จิณณธรรม
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20533
นาย พีรณัฐ มิ่งปรีชา
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20538
นาย สิทธา ทองศิริ
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20539
นาย สิทิกร ขระสุ
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20560
นางสาว มธุรดา เบิกบาน
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21858
นาย พีรวัส ธิมาทาน
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21859
นางสาว นารากร จิณะเสน
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21861
นาย ณัฐพล บัวผัน
ชั้น ม.6/7 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------