ข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
ครู1 ครู2 ครู3 หัวหน้าระดับ
นายอรรถวุธ ใบยา นางสาวอำพร เนตรทิพย์ นายยุทธ ยาปัน
Tel: 0857235667 Tel: Tel: Tel:08-xxxx-xxxx

 

<<หน้าหลัก

จำนวนนักเรียน 37 คน
(ชาย 14 คน หญิง 23 คน)

 
ภาพ
เลขประจำตัว : 20254
นาย ศิรภัสสร ละขะไพ
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 1
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20259
นางสาว ณัฐพร ทนุ
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 2
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20270
นางสาว ผดาพร รินเสน
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 3
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20276
นางสาว สุวดี ทนุกิจ
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 4
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20295
นางสาว พรหมพร ไชยยะ
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 5
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20296
นางสาว กาญสุดา เจริญวงค์
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 6
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20306
นางสาว ธัญชนก วรรณภพ
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 7
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20331
นาย พีรพัฒน์ แซ่ว่าง
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 8
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20337
นางสาว ชนัญชิดา ไชยบุญเรือง
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 9
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20338
นางสาว ชุตินันท์ โนพวน
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 10
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20347
นางสาว นุชวรา อุปนันท์
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 11
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20348
นางสาว ปนัดดา ชาวแพร่
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 12
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20350
นางสาว ยุพารัตน์ ตันกุระ
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 13
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20352
นางสาว รัตติยา ขระเขื่อน
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 14
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20357
นางสาว สุพิชญา จิตอารีย์
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 15
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20362
นาย ณัฐพล อุตรชน
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 16
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20372
นาย สหรัฐ พรมจักร์
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 17
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20389
นางสาว มณีรัตน์ พรมนิมิตร
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 18
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20395
นางสาว สุพิชชา มีบุญ
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 19
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20405
นาย ณัฐวัฒน์ เนตรทิพย์
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 20
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20415
นาย อนันต์ คำเทพ
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 21
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20417
นางสาว กีรตภรณ์ อุทุมพร
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 22
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20420
นางสาว ชลันดา บางศรี
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 23
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20423
นางสาว ณัฐธิดา ลาภอดิศร
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 24
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20424
นางสาว ธัญชนก สุถาลา
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 25
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20428
นางสาว พรหมพร พันตรีเกิด
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 26
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20434
นางสาว ภรณ์นิกา ระนัน
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 27
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20440
นางสาว สุภัชชา คำเทพ
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 28
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20444
นาย เกริกวิชญ์ เฮงสกุล
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 29
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20448
นาย นภัสกร ไชยวิชู
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 30
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20487
นาย ชัพวิชญ์ ใบยา
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 31
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20537
นาย ศิวกร พันธุ์เลิศ
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 32
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 20544
นางสาว เกษราภรณ์ มูลคำ
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 33
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21862
นาย พิชัยยุทธ สุฤทธิ์
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 34
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21863
นาย มานะชัย คำสุข
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 35
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21864
นาย ปชาบดี สุทำแปง
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 36
ผลการเรียน
-----------------------------------
ภาพ
เลขประจำตัว : 21866
นาย นรินทร์ อุ่มมี
ชั้น ม.6/8 เลขที่ 37
ผลการเรียน
-----------------------------------